viernes, 20 de noviembre de 2015

XARXA LLIBRES


Les instal•lacions estaran obertes entre l’1 i el 14 de desembre de 8 a 21 hores de dilluns a divendres i de 8 a 14.30 hores els dissabtes.

Enric Porcar, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló ha oferit aquest matí una roda de premsa per tal d’explicar detalladament el procediment pel qual els xiquets i xiquetes de Castelló podran accedir a les ajudes de #XarxaLlibres, el programa impulsat des de la Conselleria d’Educació que pretén, a més de que els estudiants de l’escola pública tinguen llibres gratuïts, la creació de bancs de llibres a tots els centres del territori valencià.

Porcar ha volgut destacar, primerament, la "magnitud d’aquest projecte, mitjançant el qual uns 20.500 xiquets i xiquetes podran accedir a aquest programa. El volum de sol•licituds en 10 dies serà molt gran, i per això vull agrair als centres d’educació de Castelló, a les AMPES i a tots els treballadors de l’Ajuntament la seua disposició de treballar en aquest projecte. Sense tots ells no seria possible fer-ho realitat".

A més, l’edil ha insistit en que "per a portar a cap aquest projecte s’han barallat totes les possibilitats existents. El més important per a nosaltres era complir amb dos premisses: donar-li una garantia jurídica als pares una vegada aportada la documentació amb un resguard i que els tràmits per a presentar-la foren els mínims possibles per facilitar la tramitació a les famílies de Castelló".

Cal destacar que el regidor d’Educació es va reunir ahir dimecres amb totes les direccions de centres escolars de Castelló i amb la FAPA i la CONCAPA per a explicar-los el procediment a seguir i poder escoltar-los per tal de que aquests pogueren aportar idees o donar a conéixer casuístiques diverses. L’equip de govern volia tindre en compte l’opinió dels centres abans d’adherir-se al programa #XarxaLlibres.

El regidor d’Educació ha explicat, seguidament que l’Ajuntament de Castelló habilitarà el Patronat d’Esports per a rebre tota la documentació que aporten els pares castellonencs. Així, aquestes instal•lacions estaran obertes entre l’1 i el 14 de desembre en horari de 8 a 21 hores de dilluns a divendres i de 8 a 14.30 els dissabtes. S’habilitaran en el hall d’entrada 20 taules d’atenció per a rebre la documentació. L’elecció del Patronat d’Esports, tal com ha explicat Porcar ha estat motivada per "l’òptima situació de les instal•lacions, la possibilitat d’aparcar en les mateixes o prop, la facilitat d’accessos, la situació de proximitat tant amb el centre de la ciutat com amb el districte marítim i l’opció de tindre banys suficients per a la quantitat de gent que atendrem".

L’Ajuntament establirà un calendari, que farà públic en els pròxims dies, pel qual establirà un dia concret d’atenció per a cada centre escolar. Així, tots els alumnes del mateix centre seran atesos en un sol dia. El calendari, que ha previst atendre entre 2.500 i 2.700 sol•licituds per dia, s’ha establit per zones geogràfiques, de manera que "en el mateix dia s’atendrà a un institut i les escoles del voltant per facilitar a les famílies que tinguen fills en diferents edats escolars". A més, la Regidoria d’Educació també ha establert que els dissabtes 5 i 12 i el dilluns 14 seran dies de lliure disposició, per a que puguen anar famílies de tots els centres escolars de Castelló si no ho poden fer en el dia que se’ls haja adjudicat.

Passos a seguir per a presentar la documentació

Els passos que ha de seguir cada família que vulga accedir a la gratuïtat de llibres de text seran els següents:

1. Emplenar, a partir del dia 25 de novembre, la sol•licitud telemàtica des de la web de Conselleria que s’obrirà eixe mateix dia. Imprimir, per duplicat, la sol•licitud emplenada i guardar-la junt amb les factures originals de la compra de llibres.

2. Presentar en el Patronat d’Esports el dia que se li haja assignat depenent del seu centre escolar les dues còpies impreses de la sol•licitud telemàtica i adjuntar la factura original de la compra dels llibres.

3. Els pares, mares o tutors que hagen aportat la documentació rebran una de les còpies de la sol•licitud cunyada per part de l’Ajuntament com a resguard de la correcta presentació de la documentació requerida.

Situacions especials:

- Quan la mateixa factura es puga referir als llibres comprats per a dos alumnes diferents, caldrà aportar tantes fotocòpies de la factura original com alumnes afecte la mateixa i en el mateix Patronat d’Esports se compulsaran les fotocòpies amb l’aportació de l’original abans de presentar la documentació.

- Si una família té fills en diferents escoles i el calendari no els ha assignat el mateix dia, podran aportar la documentació de tots els xiquets en qualsevol dels dies assignats.

- És important que totes les sol•licituds hagen sigut emplenades telemàticament. Per això, des de l’Ajuntament sol•licitem la col•laboració dels centres per a que posen a disposició de les famílies que ho requerisquen, és a dir, aquelles que no tinguen ordinador, connexió a Internet o necessiten assessorament, les aules d’informàtica de l’escola o institut.Porcar anuncia que el Patronato de Deportes atenderá en 10 días las 20.500 solicitudes de Xarxa Llibres

Jueves, 19 de Noviembre de 2015

Las instalaciones estarán abiertas entre el 1 y el 14 de diciembre de 8 a 21 horas de lunes a viernes y de 8 a 14.30 horas los sábados. 

Enric Porcar, concejal de Educación del Ayuntamiento de Castellón ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para explicar en detalle el procedimiento por el cual los niños y niñas de Castellón podrán acceder a las ayudas de #XarxaLlibres, el programa impulsado desde la Conselleria de Educación que pretende, además de que los estudiantes de la escuela pública tengan libros gratuitos, la creación de bancos de libros en todos los centros del territorio valenciano. 

Porcar ha querido destacar, primeramente, la "magnitud de este proyecto, mediante el cual unos 20.500 niños y niñas podrán acceder a este programa. El volumen de solicitudes en 10 días será muy grande, y por eso quiero agradecer a los centros de educación de Castellón, a las AMPAS y a todos los trabajadores del Ayuntamiento su disposición de trabajar en este proyecto. Sin todos ellos no sería posible hacerlo realidad". 

Además, el edil ha insistido en que "para llevar a cabo este proyecto se han barajado todas las posibilidades existentes. Lo más importante para nosotros era cumplir con dos premisas: darle una garantía jurídica a los padres una vez aportada la documentación con un resguardo y que los trámites para presentarla fueran los mínimos posibles para facilitar la tramitación a las familias de Castellón". 

Hay que destacar que el concejal de Educación se reunió ayer miércoles con todas las direcciones de centros escolares de Castellón y con la FAPA y la CONCAPA para explicarles el procedimiento a seguir y poder escucharles para que estos pudieran aportar ideas o dar a conocer casuísticas diversas. El equipo de gobierno quería tener en cuenta la opinión de los centros antes de adherirse al programa #XarxaLlibres. 

El concejal de Educación ha explicado, seguidamente que el Ayuntamiento de Castellón habilitará el Patronato de Deportes para recibir toda la documentación que aportan los padres castellonenses. Así, estas instalaciones estarán abiertas entre el 1 y el 14 de diciembre en horario de 8 a 21 horas de lunes a viernes y de 8 a 14.30 los sábados. Se habilitarán en el hall de entrada 20 mesas de atención para recibir la documentación. La elección del Patronato de Deportes, tal como ha explicado Porcar ha estado motivada por "la óptima situación de las instalaciones, la posibilidad de aparcar en las mismas o cerca, la facilidad de accesos, la situación de proximidad tanto con el centro de la ciudad como con el distrito marítimo y la opción de tener baños suficientes para la cantidad de gente que atenderemos". 

El Ayuntamiento establecerá un calendario, que hará público en los próximos días, por el cual establecerá un día concreto de atención para cada centro escolar. Así, todos los alumnos del mismo centro serán atendidos en un solo día. El calendario, que ha previsto atender entre 2.500 y 2.700 solicitudes por día, se ha establecido por zonas geográficas, de forma que "en el mismo día se atenderá a un instituto y las escuelas de alrededor para facilitar a las familias que tengan hijos en diferentes edades escolares". Además, la Concejalía de Educación también ha establecido que los sábados 5 y 12 y el lunes 14 serán días de libre disposición, para que puedan ir familias de todos los centros escolares de Castellón si no lo pueden hacer en el día que se les haya adjudicado. 

Pasos a seguir para presentar la documentación 

Los pasos que tiene que seguir cada familia que quiera acceder a la gratuidad de libros de texto serán los siguientes: 

1. Rellenar, a partir del día 25 de noviembre, la solicitud telemática desde la web de Conselleria que se abrirá ese mismo día. Imprimir, por duplicado, la solicitud rellenada y guardarla junto con las facturas originales de la compra de libros. 

2. Presentar en el Patronato de Deportes el día que se le haya asignado dependiendo de su centro escolar las dos copias impresas de la solicitud telemática y adjuntar la factura original de la compra de los libros. 

3. Los padres, madres o tutores que hayan aportado la documentación recibirán una de las copias de la solicitud cuñada por parte del Ayuntamiento como resguardo de la correcta presentación de la documentación requerida. 

Situaciones especiales: 

- Cuando la misma factura se pueda referir a los libros comprados para dos alumnos diferentes, habrá que aportar tantas fotocopias de la factura original como alumnos afecte la misma y en el mismo Patronato de Deportes se compulsarán las fotocopias con la aportación del original antes de presentar la documentación. 

- Si una familia tiene hijos en diferentes escuelas y el calendario no les ha asignado el mismo día, podrán aportar la documentación de todos los niños en cualquiera de los días asignados. 

- Es importante que todas las solicitudes hayan sido rellenadas telemáticamente. Por eso, desde el Ayuntamiento solicitamos la colaboración de los centros para que pongan a disposición de las familias que lo requieran, es a decir, aquellas que no tengan ordenador, conexión a Internet o necesiten asesoramiento, las aulas de informática de la escuela o instituto.


Raquel Rodríguez
Formación
FAPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA
964.25.42.16No hay comentarios:

Publicar un comentario