miércoles, 18 de noviembre de 2015


Hem rebut información des de la FAPA del projecte Xarxa Llibres, que adjuntem a continuación per si es del vostre interés:

FAPA es reuneix amb la Conselleria per resoldre els dubtes que la Xarxa Llibres planteja a les AMPA
Les ajudes es gestionaran de manera individualitzada per a l’alumnat participant empadronat en les localitats que sol·liciten la seua participació.
Arran dels dubtes que ha generat entre les AMPA la implantació del programa Xarxa Llibres, d’ajudes per a la compra de material escolar, els i les representants de FAPA- Castelló s’han reunit, junt amb les federacions d’altres províncies del País Valencià, amb la Conselleria d’Educació. L’objectiu de la trobada ha sigut donar solució als problemes i dubtes que ha suscitat la gestió del projecte.
Segons ha explicat la Conselleria el programa Xarxa Llibres s’estructura en diferents fases. De moment, ens trobem en la fase zero, que finalitza el divendres 19 de novembre i consisteix a recollir les sol·licituds de participació dels municipis, ja que la incorporació al programa és de caràcter voluntari. Un cop presentades les sol·licituds, la Conselleria aprovarà la participació en el projecte i farà públic el llistat de les localitats que hi participen.
Tot seguit, es donarà pas a la primera fase on es dotarà als municipis participants d’un programa informàtic, connectat amb el programa ÌTACA dels centres educatius, que els permetrà contrastar les dades de l’alumnat per a la gestió de les ajudes, ja que aquestes s’hauran de presentar en l’ajuntament on estiga empadronat l’alumne o alumna sol·licitant. És per això, també que cada localitat habilitarà una oficina especial per atendre a les famílies sol·licitants i gestionar la documentació pertinent per facilitar l’accés a les ajudes.
Seran els mateixos ajuntaments els que establisquen un període de presentació de les sol·licituds i, a banda de la documentació requerida pel Consell, també podran requerir informació complementària. No obstant això, la Conselleria ha afirmat que intentarà que siga un procés homogeni per a tots els municipis.
Documentació per sol·licitar les ajudes
En el cas dels centres d’Educació Especial, els CAES, i les famílies en condicions socioeconòmiques desfavorables, seran els centres els que tramiten directament les ajudes. Però, la resta d’alumnat haurà de justificar la compra de material per poder accedir a les beques que cobriran llibres de text, llibres electrònics (llicencia) i altres materials que utilitza el professorat, com ara, quaderns associats als llibres de text. No seran diccionaris i llibres de lectura.
Per accedir a les ajudes, les famílies hauran de presentar, a l’ajuntament on estiga empadronat l’alumne beneficiari, el formulari de sol·licitud on s’haurà d’incloure el NIA (que és el número que s’assigna a cada alumne en el moment de la matrícula i en el que està registrat al programa ÌTACA) i el codi de centre, que trobareu en aquest enllaç:
Les famílies que desconeguen  el NIA dels seus fills hauran de demanar-lo al centre. Així mateix, cal destacar que la Conselleria ha afirmat que el formulari de sol·licitud no estarà disponible fins a l’1 de desembre, que és quan els ajuntaments començaran a gestionar la documentació. El formulari es podrà emplenar electrònicament o bé, imprimir i emplenar-lo manualment (serà un document autorrellenable) el qual s’haurà de lliurar una vegada complimentat a l’Ajuntament.
A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una factura original, un duplicat o còpia compulsada, on es detallen els productes adquirits i el preu per justificar la compra de material. Aquest document, es preferible que estiga a nom de l’alumne o alumna, pare, mare o tutor  i ha d’incloure el CIF dels proveïdors i el número de factura.
Justificació compra conjunta de material
Les AMPA que hagen realitzat la compra conjunta del material escolar també hauran de justificar la compra de manera individualitzada. Per a aquests casos l’AMPA haurà d’emplenar un model de justificació individualitzada que s’haurà d’expedir a cada alumne o alumna que haja participat de la compra conjunta. Aquest model justificatiu ha d’incloure, el nom i codi del centre educatiu, les dades del alumne i NIA, a més del detall de material curricular adquirit per cadascú, així com també les dades del proveïdor i número de factura.
També seran les AMPA les que hauran de lliurar un original, duplicat o còpia compulsada de la factura o factures globals a tots els ajuntaments on estiguen empadronats els seus alumnes als quals han distribuït els llibres. També haurà d’emplenar un model de presentació de factures. Aquest model justificatiu ha d’incloure, el nom i codi del centre educatiu, les dades del proveïdor, CIF número de factura e import global d’adquisició.
La Conselleria ha publicat un model per a tots dos justificants que es poden descarregar en el següent enllaç:
Bancs de llibres
La Conselleria ha explicat que la normativa de funcionament dels bancs de llibres no estarà disponible fins el mes d’abril i, per tant, no es poden resoldre encara els dubtes que ha generat aquesta segona fase a les AMPA perquè encara no està regulada. Cal destacar que aquesta fase fa referència a les condicions de devolució dels llibres i a la subvenció de l’altra meitat de la beca, així com també a l’organització i gestió dels bancs de llibres.
Finalment, les federacions s’han queixat perquè les AMPA que ja compten amb banc de llibres i abonen una quota anual per completar el material escolar que falta en els fons, no estan contemplades en l’ordre. Aquests casos quedaran en mans dels ajuntaments, que serán en cada cas els que regularan com repartir l’import gastat per l’AMPA entre els participants-alumnes del banc de llibres a parts iguals.  Per tant, les AMPA en aquesta situació hauran de preguntar als seus respectius municipis.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Hemos recibido información desde la FAPA acerca sobre el proyecto Xarxa Llibres, que a continuación os reenviamos por si resulta de vuestro interés:

FAPA se reúne con la Consejería para resolver las dudas que la Xarxa Llibres plantea a las AMPA
Las ayudas se gestionarán de manera individualizada para el alumnado participante empadronado en las localidades que solicitan su participación.
Debido a las dudas que ha generado entre las AMPA la implantación del programa Xarxa Llibres, de ayudas para la compra de material escolar, los y las representantes de FAPA- Castelló se han reunido, junto a las federaciones de otras provincias del País Valenciano, con la Consejería de Educación. El objetivo del encuentro ha sido dar solución a los problemas y dudas que ha suscitado la gestión del proyecto.
Según ha explicado la Consejería el programa Xarxa Llibres se estructura en diferentes fases. De momento, nos encontramos en la fase cero, que finaliza el jueves 19 de noviembre y consiste en recoger las solicitudes de participación de los municipios, ya que la incorporación al programa es de carácter voluntario. Una vez presentadas las solicitudes, la Consejería aprobará la participación en el proyecto y hará público el listado de las localidades que participan. 
Acto seguido, se dará paso a la primera fase donde se dotará a los municipios participantes de un programa informático, conectado con el programa ÌTACA de los centros educativos, que les permitirá contrastar los datos del alumnado para la gestión de las ayudas, ya que estas se deberán presentar en el ayuntamiento donde esté empadronado el alumno o alumna solicitante. Es por ello, también que cada localidad habilitará una oficina especial para atender a las familias solicitantes y gestionar la documentación pertinente para facilitar el acceso a las ayudas.
Serán los mismos ayuntamientos los que establezcan un período de presentación de las solicitudes y, aparte de la documentación requerida por el Consejo, también podrán requerir información complementaria. No obstante, la Consejería ha afirmado que intentará que sea un proceso homogéneo para todos los municipios.
Documentación por solicitar las ayudas
En el caso de los centros de Educación Especial, los CAES, y las familias en condiciones socioeconómicas desfavorables, serán los centros los que tramitarán directamente las ayudas. Sin embargo, el resto de alumnado deberá justificar la compra de material para poder acceder a las becas que cubrirán libros de texto, libros electrónicos (licencia) y otros materiales que utiliza el profesorado, como, cuadernos asociados a los libros de texto. No serán subvencionables las tablets, archivadores, mochilas, libretas, compases, diccionarios y libros de lectura.
Para acceder a las ayudas, las familias deberán presentar, en el ayuntamiento donde esté empadronado el alumno beneficiario, el formulario de solicitud donde se deberá incluir el NIA (que es el número que se asigna a cada alumno en el momento de la matrícula y en el que está registrado al programa ÌTACA) y el código de centro, que encontraréis en este enlace:
Les familias que desconozcan el NIA de sus hijos deberán pedirlo en el centro. Asimismo, hay que destacar que la Consejería ha afirmado que el formulario de solicitud no estará disponible hasta el 1 de diciembre, que es cuando los ayuntamientos empezarán a gestionar la documentación. El formulario se podrá llenar electrónicamente o bien, imprimir y rellenarlo manualmente (será un documento autorrellenable) el cual se deberá entregar una vez cumplimentado en el Ayuntamiento.
A la solicitud se deberá adjuntar una factura original, un duplicado o copia compulsada, donde se detallarán los productos adquiridos y el precio para justificar la compra de material. Este documento, se preferible que esté a nombre del alumno o alumna, padre, madre o tutor  y debe incluir el CIF de los proveedores y el número de factura.
Justificación compra conjunta de material
Las AMPA que hayan realizado la compra conjunta del material escolar también deberán justificar la compra de manera individualizada. Para estos casos el AMPA deberá llenar un modelo de justificación individualizada que se deberá expedir a cada alumno o alumna que haya participado de la compra conjunta. Este modelo justificativo debe incluir, el nombre y código del centro educativo, los datos del alumno y NIA, además del detalle de material curricular adquirido por cada uno, así como también los datos del proveedor y número de factura. 
También serán las AMPA las que deberán entregar un original, duplicado o copia compulsada de la factura o facturas globales a todos los ayuntamientos donde estén empadronados sus alumnos a los que han distribuido los libros. También deberá llenar un modelo de presentación de facturas. Este modelo justificativo debe incluir, el nombre y código del centro educativo, los datos del proveedor, CIF número de factura e importe global de adquisición.
La Consejería ha publicado un modelo para ambos justificantes que se pueden descargar en el siguiente enlace:
Bancos de libros
La Consejería ha explicado que la normativa de funcionamiento de los bancos de libros no estará disponible hasta el mes de abril y, por tanto, no se pueden resolver aún las dudas que ha generado ésta segunda fase a las AMPA porque aún no está regulada. Hay que destacar que esta fase hace referencia a las condiciones de devolución de los libros y a la subvención de la otra mitad de la beca, así como también a la organización y gestión de los bancos de libros. 
Finalmente, las federaciones se han quejado porque las AMPA que ya cuentan con banco de libros y abonan una cuota anual para completar el material escolar que falta en el fondo, no está contemplado en la orden. Estos casos quedarán en manos de los ayuntamientos, que serán en cada caso los que regularán como repartir el importe gastado por el AMPA entre los participantes-alumnos del banco de libros a partes iguales.  Por tanto, las AMPA en esta situación deberán preguntar a sus respectivos municipios

No hay comentarios:

Publicar un comentario