martes, 19 de septiembre de 2017

ENTREGA DE LLIBRES

NOTICIESENTREGA LLIBRES 3 I 4 D'ESO

Comparte en: Facebook Twitter

El dimecres 20 i el dijous 21 s'entregaran els llibres als participants en el banc de LLibres de 3r i 4t d'ESO.
El lliurament es farà als pares/mares o persona autoritzada en la biblioteca segons el seguent horari:
DIMECRES 20:
4t H .................... 17:00-17:30
4t C .................... 17:30-18:00
4t A .................... 18:00-18:30

DIJOUS 21:
3r A .................... 17:00-17:30
3r B .................... 17:30-18:00
3r C .................... 18:00-18:30

mes informacio

miércoles, 15 de junio de 2016

SEGONA FASE DE XARXALLIBRESHui s'ha publicat l'Orde sobre la segona fase de Xarxa Llibres:
 


 

Segons fixa la nova fase del programa Xarxa Llibres, les famílies hauran de realitzar la devolució dels llibres al seu centre un cop finalitze el curs i hauran d'emplenar telemàticament un justificant de devolució. Els llibres, segons s'indica s'admetran sempre que el seu estat de conservació no dificulte la lectura, ja que no s'havien fixat criteris previs de conservació. La revisió del material l'haurà de fer el Consell Escolar abans del 15 de juliol i la validació s'haurà de registrar al programa Ítaca. Si les famílies tornen tots els llibres, rebran el 100% de la subvenció per a la segona fase i si no rebran l'import proporcional. Els ajuntaments tindran totes les dades per poder realitzar el pagament de les beques d'aquesta segona fase.

Aquest es l’enllaç per a les famílies poder sol·licitar la participació en el banc de llibres:


 

 

 

 

Hui s'ha publicat l'Orde sobre la segunda fase de Xarxa Llibres:

 


 

Según fija la nueva fase del programa Xarxa Llibres, las familias deberán realizar la devolución de los libros a su centro una vez finalice el curso y deberán llenar telemáticamente un justificante de devolución. Los libros, según se indica se admitirán siempre que su estado de conservación no dificulte la lectura, ya que no se habían fijado criterios previos de conservación. La revisión del material lo deberá hacer el Consejo Escolar antes del 15 de julio y la validación se deberá registrar en el programa Itaca. Si las familias devuelven todos los libros, recibirán el 100% de la subvención para la segunda fase y si no recibirán el importe proporcional. Los ayuntamientos tendrán todos los datos para poder realizar el pago de las becas de ésta segunda fase.

 

Este es el enlace para las familias para poder solicitar la participación en el banco de libros:


 

Noticies des de la FAPA


Educació publica l'orde que regula la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics


- Es tracta de la primera normativa que establix un procediment públic, transparent i amb criteris pedagògics per als centres que vullguen sol·licitar canvis en la jornada en igualtat d'oportunitats

- Les modificacions de la jornada escolar tindran caràcter extraordinari, seran fruit del consens de la comunitat educativa i garantiran els servicis de transport i menjador, així com l'obertura de les instal·lacions des de les 9.00 hores fins a les 17.00

- La consulta a les famílies se celebrarà el dia 15 de setembre

(15/06/2016) La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat l'orde per la qual es regula el procediment d'autorització d'un Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial valencians. Es tracta de la primera normativa que establix un procediment públic i transparent perquè els centres, en l'exercici de la seua autonomia, puguen sol·licitar canviar el seu horari en igualtat d'oportunitats.

L'orde establix que les modificacions de la jornada escolar tindran un caràcter extraordinari i hauran d'anar acompanyades d'un pla específic d'organització de la jornada escolar que incloga activitats extraescolars gratuïtes per a garantir l'obertura de les instal·lacions fins a les 17.00 hores, així com la planificació dels servicis complementaris de menjador i transport que han de quedar garantits.

El procediment està dissenyat tenint en compte criteris pedagògics, de manera que els canvis en l'horari garantisquen també la qualitat educativa. Quant al calendari, la consulta a les famílies es realitzarà el 15 de setembre en tots els centres i les modificacions en la jornada escolar es podran aplicar en el mes d'octubre, tan prompte com comence la jornada habitual en els centres.

Calendari per a modificar la jornada escolar

El consell escolar del centre en el cas dels centres públics o el titular del centre en el cas dels privats-concertats realitzaran una sol·licitud de modificació de la jornada escolar, la qual ja contindrà una proposta. Esta sol·licitud es traslladarà en l'ajuntament de la localitat que, prèvia consulta al consell escolar municipal, emetrà un informe. L'informe, sense ser preceptiu, serà tingut en compte en el procediment.

Posteriorment, el centre redactarà el pla específic d'organització de la jornada escolar i se sotmetrà a votació en el si del claustre del centre. Per a aprovar-ho seran necessaris, almenys dos terços de vots favorables de tots els seus integrants. El mateix percentatge que necessitarà posteriorment, quan siga sotmés a votació en el consell escolar de centre. Esta primera part del procediment ha de quedar acabada al llarg del mes de juny.

Una vegada aprovat el Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar, la direcció o titular del centre educatiu enviarà a la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la documentació pertinent abans de l'1 de juliol. La direcció territorial, per mitjà de la Inspecció, realitzarà un informe i ho enviarà, junt amb la resta de documentació, a la direcció general de Política Educativa, que emetrà en els centres educatius un informe que, en el cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Este informe ho rebran els centres abans del 15 de juliol i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà al tornar de vacacions.

Al tornar de vacacions, els centres podran publicar el cens provisional fins al 8 de setembre i procedir a informar les famílies sobre la celebració de la consulta. De manera extraordinària, en aquelles poblacions en què el dia 8 siga festiu, el termini es desplaça fins al següent dia de classe lectiu. La publicació del cens definitiu es produirà 48 hores després de la publicació del cens provisional.

Finalment, la consulta se celebrarà en tots els centres el dia 15 de setembre. L'endemà es remetran els resultats de l'escrutini de la consulta a les famílies a la direcció general de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l'escrutini a la conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, entre el 19 i el 23 de setembre, l'autorització definitiva perquè cada un del centres educatius aplique el Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran aplicar a partir d'octubre, coincidint amb el canvi a l'horari habitual de tot el curs.

L'autorització definitiva s'estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s'ajusten a les millores previstes en el pla. L'avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d'ensenyança-aprenentatge i els resultats obtinguts per l'alumnat

 

 

 
 


 

 
 

Educación publica la orden que regula la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos


- Se trata de la primera normativa que establece un procedimiento público, transparente y con criterios pedagógicos para los centros que quieran solicitar cambios en la jornada en igualdad de oportunidades

- Las modificaciones de la jornada escolar tendrán carácter extraordinario, serán fruto del consenso de la comunidad educativa y garantizarán los servicios de transporte y comedor, así como la apertura de las instalaciones desde las 9.00 horas hasta las 17.00

- La consulta a las familias se celebrará el día 15 de septiembre

(15/06/2016) La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la orden por la que se regula el procedimiento de autorización de un Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial valencianos. Se trata de la primera normativa que establece un procedimiento público y transparente para que los centros, en el ejercicio de su autonomía, puedan solicitar cambiar su horario en igualdad de oportunidades.

La orden establece que las modificaciones de la jornada escolar tendrán un carácter extraordinario y deberán ir acompañadas de un plan específico de organización de la jornada escolar que incluya actividades extraescolares gratuitas para garantizar la apertura de las instalaciones hasta las 17.00 horas, así como la planificación de los servicios complementarios de comedor y transporte que deben quedar garantizados.

El procedimiento está diseñado teniendo en cuenta criterios pedagógicos, de manera que los cambios en el horario garanticen también la calidad educativa. En cuanto al calendario, la consulta a las familias se realizará el 15 de septiembre en todos los centros y las modificaciones en la jornada escolar se podrán aplicar en el mes de octubre, tan pronto como empiece la jornada habitual en los centros.

Calendario para modificar la jornada escolar

El consejo escolar del centro en el caso de los centros públicos o el titular del centro en el caso de los privados-concertados realizarán una solicitud de modificación de la jornada escolar, la cual ya contendrá una propuesta. Esta solicitud se trasladará en el ayuntamiento de la localidad que, previa consulta al consejo escolar municipal, emitirá un informe. El informe, sin ser preceptivo, será tenido en cuenta en el procedimiento.

Posteriormente, el centro redactará el plan específico de organización de la jornada escolar y se someterá a votación en el seno del claustro del centro. Para aprobarlo serán necesarios, por lo menos dos tercios de votos favorables de todos sus integrantes. El mismo porcentaje que necesitará posteriormente, cuando sea sometido a votación en el consejo escolar de centro. Esta primera parte del procedimiento debe quedar terminada a lo largo del mes de junio.

Una vez aprobado el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar, la dirección o titular del centro educativo enviará a la dirección territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la documentación pertinente antes del 1 de julio. La dirección territorial, mediante la Inspección, realizará un informe y lo enviará, junto al resto de documentación, a la dirección general de Política Educativa, que emitirá en los centros educativos un informe que, en caso de que sea favorable, los autorizará a iniciar el proceso de consulta a las familias. Este informe lo recibirán los centros antes del 15 de julio y podrán preparar la consulta a las familias, que se celebrará al volver de vacaciones.

Al volver de vacaciones, los centros podrán publicar el censo provisional hasta el 8 de septiembre y proceder a informar a las familias sobre la celebración de la consulta. De manera extraordinaria, en aquellas poblaciones en que el día 8 sea festivo, el plazo se desplaza hasta el siguiente día de clase lectivo. La publicación del censo definitivo se producirá 48 horas después de la publicación del censo provisional.

Finalmente, la consulta se celebrará en todos los centros el día 15 de septiembre. Al día siguiente se remitirán los resultados del escrutinio de la consulta a las familias a la dirección general de Política Educativa.

Una vez enviados los resultados del escrutinio a la conselleria, el director general de Política Educativa dictará, entre el 19 y el 23 de septiembre, la autorización definitiva para que cada uno del centros educativos aplique el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar que ha presentado. Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

lunes, 23 de mayo de 2016

PER UNA ESCOLA PÚBLICA, DE QUALITAT, LAICA I EN VALENCIÀ.Benvolgudes famílies, companys, amigues i amics.

La Plataforma AMPAS per la PÚBLICA CS us convida a totes i a tots a assistir a la 3a Festa per l'escola pública que es realitzarà el proper dissabte 28 de maig a la plaça Sta Clara de 16 a 20 h.

Qualsevol AMPA d'una escola pública podrà muntar una paradeta on es puga realitzar alguna activitat, taller o portar menjar per a tastar, etc. Si esteu interessats en muntar paradeta, com que 
els nostres recursos són limitats, és necessari que porteu taula. També us recomanem, si la teniu, alguna mini-pèrgola o mini-carpa que puga fer una mica d'ombra per si fa sol. No és imprescindible avisar-nos que vindreu però si ho feu podrem fer una previsió.

Si no us resulta possible muntar paradeta esteu convidats a vindre amb els vostres fills i filles i passar una vesprada agradable defensant l'escola pública de forma festiva i divertida amb les activitats i tallers per als xiquets i xiquetes i l'actuació de Ravatukem, La Conlloga-Muixeranga de Castelló, La Muixeranga de La Plana i TROBADORETS.

Us adjuntem el cartell i el manifest PER L'ESCOLA PÚBLICA d'enguany i us convidem a fer-ne difusió entre els companys, famílies i amics i a punxar "m'interessa" i a compartir-ho en Facebook: https://www.facebook.com/events/957854917666079

Us esperem.

PER UNA ESCOLA PÚBLICA, DE QUALITAT, LAICA I EN VALENCIÀ.
PER L'ESCOLA PÚBLICA, DE TOTS I TOTES.

Salutacions.


segona fase de #XarxaLlibres / segunda fase de #XarxaLlibresNOTA DE PRENSA
Educación informa sobre el proceso para la segunda fase de #XarxaLlibres
·         Las familias que ya presentaron su petición para abonar los primeros 100 euros recibirán el importe de hasta 100 euros más de la segunda fase cuando devuelvan los libros al centro. El resultado de este proceso finalizará antes del 15 de julio.
·         Los ayuntamientos ingresarán automáticamente el segundo importe de hasta 100 euros más por alumno a las familias sin que tengan necesidad de presentar ninguna documentación más. Cada centro enviará las solicitudes al ayuntamiento, una vez retornados los libros y será el consistorio el que validará cada caso y realizará el ingreso económico pertinente.
·         Toda información se puede consultar en la web http://www.ceice.gva.es/bancdellibres
La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo que establece la orden que regula las ayudas para hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto #XarxaLlibres, ha dictado las instrucciones que deberán seguir las familias para la entrega de los libros de texto y materiales curriculares del curso actual y la recepción de la segunda fase de la ayuda del programa. Toda la información sobre la segunda fase del programa #XarxaLlibres, correspondiente al curso 2015-2016 está ya disponible en el siguiente enlace: http://www.ceice.gva.es/bancdellibres
Esta segunda fase establece que los ayuntamientos abonarán al alumnado la cantidad restante hasta completar el importe de las facturas que fueron presentadas por las familias en la primera fase del programa. En total, entre las dos fases, el máximo a abonar será de 200 euros, siempre y cuando se entreguen los libros y el resto de materiales en los centros.
Familias que no han solicitado las ayudas de hasta 200 euros, pero que quieren participar en los bancos de libros
Aquellas familias que compraron los libros de textos para el actual curso escolar y que decidieron no solicitar la ayuda de hasta 200 euros por alumno tienen la posibilidad de participar en el banco de libros que se creará en su centro para el próximo curso escolar. Tan sólo tendrán que depositar en el centro los libros que han utilizado sus hijos e hijas este curso y de este modo se beneficiarán del banco de libros de su centro el próximo curso.
Segunda fase: devolución de los libros de texto antes del 15 de julio
Las familias, al final del curso 2015-2016, tienen que entregar en el centro escolar los libros de texto y materiales curriculares utilizados.
Los libros se admitirán siempre y cuando no se dificulte la lectura de los textos y sean susceptibles de ser reutilizados. Además, se constituirá una comisión en cada centro para revisar y validar el material. El resultado de este proceso, que finalizará antes del 15 de julio, se hará constar por parte de cada centro en la aplicación informática ÍTACA.
La aplicación informática para los centros escolares indicará el porcentaje de libros entregados en relación con los financiados por el programa y asignará el importe que las familias pueden recibir de la segunda fase. Es decir, si las familias devuelven el cien por cien de los libros, recibirán la totalidad del importe de la segunda fase (100 euros). Y si las familias deciden no retornar la totalidad de los libros, recibirán la cantidad proporcional a la entrega.
Por último, los ayuntamientos podrán realizar el pago de la segunda fase porque dispondrán automáticamente de toda la información en la aplicación informática de XarxaLlibres.
En el caso de las familias que no han participado en el programa #XarxaLlibres, pero quieren participar del banco de libros para el curso 2016-2017, deberán rellenar un formulario específico, donde constará la totalidad de los libros que se entregan al centro.
Creación de los bancos de libros para el curso 2016-2017
La creación de los bancos de libros es el objetivo final del programa #XarxaLlibres para garantizar la gratuidad de los libros y los materiales curriculares y, al mismo tiempo, cumplir con el objetivo pedagógico de involucrar al alumnado y a toda la comunidad educativa en el buen uso de los materiales, desde valores como la solidaridad y la corresponsabilidad.
Estos bancos estarán constituidos por libros de texto y por los materiales didácticos seleccionados por los equipos pedagógicos de los centros y su puesta en funcionamiento contará con la supervisión de la Conselleria.
En este sentido, hay que señalar que los centros que ya disponen de programa de reutilización de libros deberán adaptar su funcionamiento a la orden publicada, previa aprobación del consejo escolar del centro.
Una vez constituidos los bancos de libros, la dinámica se repetirá cada curso escolar y el alumnado deberá devolver el material al banco al finalizar el curso.
También podrán participar y conseguir la gratuidad del material que comporta el bancos de libros, aquellas familias que, sin haber participado a la primera fase del programa, hagan aportación del lote de libros y material curricular en las condiciones mencionadas. De esta manera sus hijos e hijas también tendrán los libros de texto gratuitos para el curso 2016-2017.
El 84,14 % de las ayudas de la primera fase de XarxaLlibres
Por lo que respecta a la primera fase de ayudas de #XarxaLlibres, de momento se han registrado un total de 318.491 solicitudes, de las que 100.743 corresponden en la provincia de Alicante, 40.097 a la de Castellón y 177.651 a la de Valencia.
Los importes que ya se han pagado o están en trámite de hacerse efectivos a todo el territorio llega al 84,14% (20.437.312 €). De estos, un 55% corresponden a ayudas que ya se han hecho efectivas (13.372.814 €), mientras un 29% están tramitadas y preparadas para pagar (7.064.498 €).
Por provincias, en Alicante se han pagado el 48,90% de las ayudas, mientras que, si añadimos las preparadas para pagar, el porcentaje llega a un 77,60%.
A Castellón se han hecho efectivas el 50,10% de las ayudas y añadiendo las que están en disposición de pagarse por haber finalizado toda la tramitación correspondiente, el porcentaje se sitúa en un 78,80%.
En cuanto a Valencia, se han pagado un 58,82% de las ayudas y la cifra llega a un 88% si contemplamos las que están en disposición de hacerse efectiva.
            _____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA DE PREMSA
Educació informa sobre el procés per a la segona fase de #XarxaLlibres
·         Les famílies que ja van presentar la seua petició per a abonar els primers 100 euros rebran l'import de fins a 100 euros més de la segona fase quan tornen els llibres al centre. El resultat d'este procés finalitzarà abans del 15 de juliol.

·         Els ajuntaments ingressaran automàticament el segon import de fins a 100 euros més per alumne a les famílies sense que tinguen necessitat presentar cap documentació més. Cada centre enviarà les sol·licituds a l'ajuntament, una vegada retornats els llibres i serà el consistori el que validarà cada cas i realitzarà l'ingrés econòmic pertinent.

·         Tota informació es pot consultar en la web http://www.ceice.gva.es/bancdellibres
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, d'acord amb el que establix l'orde que regula les ajudes per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text #XarxaLlibres, ha dictat les instruccions que hauran de seguir les famílies per a l'entrega dels llibres de text i materials curriculars del curs actual i la recepció de la segona fase de l'ajuda del programa. Tota la informació sobre la segona fase del programa #XarxaLlibres, corresponent al curs 2015-2016 està ja disponible en l'enllace següent: http://www.ceice.gva.es/bancdellibres
Esta segona fase establix que els ajuntaments abonaran a l'alumnat la quantitat restant fins a completar l'import de les factures que van ser presentades per les famílies en la primera fase del programa. En total, entre les dos fases, el màxim a abonar serà de 200 euros, sempre que s'entreguen els llibres i la resta de materials en els centres.
Famílies que no han sol·licitat les ajudes de fins a 200 euros, però que volen participar en els bancs de llibres
Aquelles famílies que van comprar els llibres de textos per a l'actual curs escolar i que van decidir no sol·licitar l'ajuda de fins a 200 euros per alumne tenen la possibilitat de participar en el banc de llibres que es crearà en el seu centre per al pròxim curs escolar. Tan sols hauran de depositar en el centre els llibres que han utilitzat els seus fills i filles este curs i d'esta manera es beneficiaran del banc de llibres del seu centre el pròxim curs.
Segona fase: devolució dels llibres de text abans del 15 de juliol
Les famílies, al final del curs 2015-2016, han d'entregar en el centre escolar els llibres de text i materials curriculars utilitzats.
Els llibres s'admetran sempre que no es dificulte la lectura dels textos i siguen susceptibles de ser reutilitzats. A més, es constituirà una comissió en cada centre per a revisar i validar el material. El resultat d'este procés, que finalitzarà abans del 15 de juliol, es farà constar per part de cada centre en l'aplicació informàtica ÍTACA.
L'aplicació informàtica per als centres escolars indicarà el percentatge de llibres entregats en relació amb els finançats pel programa i assignarà l'import que les famílies poden rebre de la segona fase. És a dir, si les famílies tornen el cent per cent dels llibres, rebran la totalitat de l'import de la segona fase (100 euros). I si les famílies decidixen no retornar la totalitat dels llibres, rebran la quantitat proporcional a l'entrega.
Finalment, els ajuntaments podran realitzar el pagament de la segona fase perquè disposaran automàticament de tota la informació en l'aplicació informàtica de XarxaLlibres.
En el cas de les famílies que no han participat en el programa #XarxaLlibres, però volen participar del banc de llibres per al curs 2016-2017, hauran d'omplir un formulari específic, on constarà la totalitat dels llibres que s'entreguen al centre.
Creació dels bancs de llibres per al curs 2016-2017
La creació dels bancs de llibres és l'objectiu final del programa #XarxaLlibres per a garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, al mateix temps, complir amb l'objectiu pedagògic d'involucrar a l'alumnat i a tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, des de valors com la solidaritat i la coresponsabilitat.
Estos bancs estaran constituïts per llibres de text i pels materials didàctics seleccionats pels equips pedagògics dels centres i la seua posada en funcionament comptarà amb la supervisió de la Conselleria.
En este sentit, cal assenyalar que els centres que ja disposen de programa de reutilització de llibres hauran d'adaptar el seu funcionament a l'orde publicada, amb l'aprovació prèvia del consell escolar del centre.
Una vegada constituïts els bancs de llibres, la dinàmica es repetirà cada curs escolar i l'alumnat haurà de tornar el material al banc al finalitzar el curs.
També podran participar i aconseguir la gratuïtat del material que comporta el bancs de llibres, aquelles famílies que, sense haver participat a la primera fase del programa, facen aportació del lot de llibres i material curricular en les condicions mencionades. D'esta manera els seus fills i filles també tindran els llibres de text gratuïts per al curs 2016-2017.
El 84,14 % de les ajudes de la primera fase de XarxaLlibres
Pel que fa a la primera fase d'ajudes de #XarxaLlibres, de moment s'han registrat un total de 318.491 sol·licituds, de les que 100.743 corresponen en la província d'Alacant, 40.097 a la de Castelló i 177.651 a la de València.
Els imports que ja s'han pagat o estan en tràmit de fer-se efectius a tot el territori arriba al 84,14% (20.437.312 €). D'estos, un 55% corresponen a ajudes que ja s'han fet efectives (13.372.814 €), mentres un 29% estan tramitades i preparades per a pagar (7.064.498 €).
Per províncies, a Alacant s'han pagat el 48,90% de les ajudes, mentres que, si afegim les preparades per a pagar, el percentatge arriba a un 77,60%.
A Castelló s'han fet efectives el 50,10% de les ajudes i afegint les que estan en disposició de pagar-se per haver finalitzat tota la tramitació corresponent, el percentatge se situa en un 78,80%.
Quant a València, s'han pagat un 58,82% de les ajudes i la xifra arriba a un 88% si contemplem les que estan en disposició de fer-se efectiva.